Archive for the Ekonomia Category

IDEE SMITHA

Idee Smitha pozostawały również w konflikcie z merkantylistyczną filozofią handlu, która twierdziła, że nie- rcgulowane dążenie do prywatnych korzyści nieuchron­nie doprowadzi do chaosu. W Europie siedemnastego i osiemnastego wieku place, ceny, stopy procentowe,” zatrudnienie, handel zagraniczny, jak również jakość towarów i usług były poddawane ścisłej kontroli przez rząd. Celem tej kontroli było zapewnienie realizacji wizji sprawiedliwości społecznej, tak jak rozumiana ona była przez klasę rządzącą, przez zarządzanie tym, co było wytworzone oraz określanie sposobu wytwarzania i dzie­lenia. Ale dla Smitha, własny interes był postrzegany jako oczywista siła konstruktywna, koordynująca.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

KRYTYCY SYSTEMU RYNKOWEGO

W dążeniu do zaspokojenia swych własnych potrzeb, ludzie dbajacy o swój interes musieli odwoływać się do interesu innych. – _ Własny interes jest bodźcem – racją współpracy i koor­dynowania swych własnych działań z działaniami innych.Krytycy systemu rynkowego postrzegali zysk jako niesprawiedliwe obciążenie zarobków pracowniczych, ale Smith postrzegał zysk jako bodziec – wynagrodzenie, które skłania ’ wytwórcę ku dążeniu do zaspokojenia potrzeb innych. Odczuwał on, że konkurencja między poszczególnych jednostek, stanowiącemu podstawę sys­temu rynkowego. Dla Smitha wybór indywidualny był ^ istotnym elementem całcj koncepcji gospodarowania.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

ARGUMENTY SMITHA

Po drugie, Smith argumentował, że rządowe ograni­czenia rynku mogą uniemożliwiać zawieranie obopólnie korzystnych transakcji i pogorszyć sytuację materialną potencjalnych uczestników handlu. Nałożone przez rząd cła importowe stanowią dobry przykład takiego nieko­rzystnego efektu. Cła powodują podwyższenie cen to­warów importowanych i skłaniają konsumentów do kupowania większej ilości rodzimych substytutów, niż czyniliby to w innym wypadku, po wyższych cenach. W rezultacie konsumenci otrzymują mniej ze swego dolara.”Po trzecie, Smith uważał, że ludzie businessu będą wykorzystywać wszelkie uprawnienia rządu do oddziały­wania na gospodarkę do wspierania swoich własnych interesów. Napisał kiedyś, że „Propozycje nowych ustaw lub regulacji handlu które wysuwane są przez tę warstwę (przedsiębiorców) winny być wysłuchiwane z dużą ostro­żnością i nigdy nie powinny być wprowadzane bez długiego i starannego badania … z najbardziej podej­rzliwym nastawieniem.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

NIEODZOWNA CECHA SYSTEMU

Pochodzi ona od warstwy ludzi . którzy ogólnie rzecz biorąc mają interes w oszukiwa­niu, a nawet prześladowaniu ludzi.. ..” Ludzie businessu, mówił Smith; rzadko kiedy działają razem; chyba, że robią to konspirując przeciwko społeczeństwu, to znaczy tak, aby ograniczyć handel z korzyścią dla nich. Od­czuwał on, że konkurencja stanowiąca nieodzowną cechę systemu rynkowego pomoże w zminimalizowaniu skut­ków takich zmów.  Choć możliwe, że nigdy nie używał tego słowa, Smith był głęboko świadom niedoskonałości systemu rynko­wego. Dostrzegał on ryzyko monopolu, który postrzegał jako złą, którego rozwój może odbywać się głównie w związku z działalnością państwa. Przyznawał także, że rynek często wolno dostosowuje się do zmian i może nie wytwarzać odpowiednich ilości pewnych dóbr bez inter­wencji rządu. „Bogactwo narodów” nie próbowało udo­wodnić, że system wolnego rynku jest doskonały. Było ono raczej klasycznym wyrażeniem względnych zalet systemu wolnego rynku w porównaniu z alternatywnymi systemami gospodarowania.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

OPISYWANIE PROCESÓW RYNKOWYCH

Podziwianie wiersza lub sztuki teatralnej może również być przedmiotem rozważań ekonomicznych. Poematy i sztuki teatralne, jak również czas spędzony na przeżywaniu ich treści są również dobrem rzadkim. _Jacob Viner, ekonomista działający w pierwszej połowie bieżącego stulecia określił ekonomię jako coś, czym zajmują się ekonomiści. Dzisiaj ekonomiści studiują coraz bardziej rozległy zakres tematów. Jak zawsze, zajmują się opisywaniem procesów rynkowych, metod prowadzenia handlu oraz wzorców działania przedsiębiorstw ‚ handlowych i przemysłowych. Badają również kwestie ubóstwa i bogactwa, przejawy .dyskryminacji rasowej, płciowej i religijnej, interesują się polityką i biurokracją; przestępczością i prawem karnym jak również ruchami rewolucyjnymi.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

CZYNNIK JEDNOCZĄCY

Istnieje nawet ekonomia interakcji grupowych, gdzie zasady ekonomii znajdują zastosowanie przy rozwiązywaniu problemów życia małżeńskiego i rodzinnego. Tak więc, choć ekonomi­ści pracują stale nad konwencjonalnymi problemami inflacji, bezrobocia oraz między­narodowymi problemami monetarnymi, badają oni również budownictwo miesz­kaniowe dla niepełnosprawnych, albo też opiekę zdrowotną świadczoną młodzieży i ludziom w podeszłym wieku. W taki czy inny sposób współcześni ekonomiści rozważają szeroką gamę zagadnień od struktur komitetów organizacyjnych po systemy prawa karnego, etykę, ordynację wyborczą oraz proces tworzenia prawa. Co stanowi czynnik jednoczący wszystkie te rozbieżne rodzaje zagadnień? Co je łączy i stanowi wyróżnik pracy ekonomisty w stosunku do pracy innych przedstawicieli nauk społecznych?

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

STOSOWANE PRZEZ EKONOMISTÓW

Ekonomiści stosują wyraźnie różne podejście do badań zachowań ludzkich. Stosują oni sposób analizy oparty o pewne z góry przyjęte założenia. Na przykład, znaczna część analizy ekonomicznej rozpoczyna się przyjęciem ogólnej propozycji że ludzie wolą (mieć) więcej tych rzeczy, których pragną oraz że dążą do maksymalizacji swojego dobrobytu przez podejmowanie spójnych decyzji co do wyboru przedmiotów, które kupują i sprzedają. Te założenia pozwalają ekonomistom na sformułowanie ”prawa popytu” (mówi ono, że ludzie kupią więcej dowolnego dobra przy niższej cenie niż przy wyższej i vice versa) oraz wielu innych zasad zachowań ludzkich. Jednym z celów  jest opisanie tego szczególnego podejścia w sposób dość dokładny – rozwinięcie go przy pomocy precyzyjnych terminów i ogólnie przyjętych zasad analizy ekonomicznej oraz pokazanie, jak mogą one być wykorzystane do zrozumienia rozmaitych problemów, w tym zanieczyszczeń środowiska,, bezrobocia, przestępczości czy też działalności „koników” przy kasach kin.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

RZECZYWISTOŚĆ EKONOMICZNA

W każdym przypadku analiza ekonomiczna jest użyteczna o tyle, o ile oparta jest o rzetelną teorię, której wartość można ocenić na podstawie faktów zaczerpniętych z rzeczywistości. Rzeczywistość ekonomiczna jest szalenie złożona. Codziennie miliony ludzi angażują się w niezliczone transakcje, przy czym tylko część z nich rozliczana jest w pieniądzu, a wiele z nich zawierana jest na podstawie sprzecznych przesłanek. Aby rozeznać się co do sensu tych wszystkich działań, ekonomiści zwracają się do teorii. Teoria to model budowy świata; jest to próba odnalezienia porządku w pozornie losowych zdarzeniach codziennego życia. Teoria ekonomiczna ma charakter abstrak­cyjny ale nie w sensie braku konkretności jej modeli.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!