Archive for the Ekonomia Category

TEORIE EKONOMICZNE

Przeciwnie, dobre modele tworzone są z dużą precyzją. Teorie ekonomiczne są uproszczonymi modelami wyprowadzonymi przy pomocy procesu abstrahowania ze złożoności rzeczywistego świata. Ekonomista celowo koncentruje się jedynie na kilku najbardziej istotnych charakterystykach danego problemu starając się odkryć prawa, które rządzą za­leżnościami występującymi między nimi. Teoria to zestaw abstrakcji dotyczących rzeczywistości. Teoria ekonomiczna jest uproszczonym wyjaśnieniem tego, jak gos­podarka lub jej fragment funkcjonuje lub funkcjonowałaby w określonych warunkach. Ekonomista musi również dość często przyjmować nieudowodnione założenia, określane mianem założeń /upraszczających na temat fragmentów ‚gospodarki, będących przedmiotem badań.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

FORMUŁOWANIE I WYKORZYSTYWANIE

Na przykład, przy badaniu skutków ceny i dostępnosci na wielkość sprzedaży towarów żywnościowych, ekonomista może założyć, że w danej modelowej społeczności ludzie jedzą wyłącznie banany i pomarańcze. Takie założenie . upraszczające jest dopuszczalne przy konstruowaniu modelu z dwóch przyczyn. Po pierwsze, umożliwia ono łatwiejsze opanowanie problemu. Po drugie, nie zniekształca to zagadnienia będącego przedmiotem badań ani też nie niweczy ono jego przystawałności do rzeczywistego świata.   Teoretyzowanie ekonomiczne tak jak pokazane zostanie w kolejnych rozdziałach, w dużej mierze ma charakter dedukcyjny, to znaczy że analiza przebiega od bardzo ‚ ogólnych propozycji (na przykład że „ludzie wolą mieć więcej czegoś mz mniej”) do dużo bardziej precyzyjnych stwierdzeń lub predykcji (na przykład „wielkość zakupów danej rzeczy wzrośnie gdy cena spadnie”) .

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

SPECJALNE GRUPY

Specjalne grupy interesu w Wa­szyngtonie często zatrudniają ekonomistów, by for­mułowali oni możliwie najsilniejsze argumenty za lub przeciw proponowanym przepisom ustawowym. Na przykład przedsiębiorstwa wytwarzające napoje bezalko- ‚ holowe mogą zatrudnić ekonomistów w celu przygoto­wania argumentów, których można by użyć dla obalenia propzycji wprowadzenia podatków od każdej butelki lub . puszki napoju sprzedawanej w kraju.Ekonomiści pracujący na uczelniach są przypuszczal­nie najbardziej znanymi ekonomistami w kraju ponieważ zajmują się nauczaniem tej dziedziny wiedzy na poziomie I i II stopnia studiów.Wykonują oni również prace konsultantów na rzecz administracji i przedsiębiorstw oraz wykonują prace; w dziedzinie badań podstawowych.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

ZA SWOJĄ PRACĘ

Za swoją pracę ekonomiści otrzymują dość wysokie wynagrodzenie. Jak pokazuje tablica 1.1 mediana śre- dniotygodniowegó zarobku ekonomisty wynosiła 704 dolary w 1986 roku i plasowała ich na szóstym miejscu w tabeli zawodów zatrudniających 50.000 lub więcej ludzi. Sędziowie, prawnicy, piloci linii lotniczych, oraz inżynierowie chemicy, techniki kosmicznej oraz elektrycy ; zajmowali wyższe; pozycje na liście, ale mediana ich zarobków była wyższa o nie więcej niż 9 procent niż ” mediana tygodniowych zarobków ekonomistów. Prawie 40 procent pracujących w zawodzie ekonomistów.to kobiety. Fakt podjęcia przez Ciebie tego podstawowego kursu ekonomii może nie być,’ w obecnej chwili, bezpośrednio związany z oczekiwanymi przychodami finansowymi.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

LEPSZE ZROZUMIENIE

Możesz studiować ten przedmiot jako dyscyplinę do wyboru, lub też jako przedmiot nieodzowny do uzys­kania magisterium. Kurs może być traktowany jako obwiązkowy ponieważ grono akademickie twojego wy­działu prowadzące zajęcia z innych dyscyplin jest przeko-, nane, że potrzeba ci dobrej znajomości zasad ekonomii: dla realizowania wybranego typu kariery zawodowej. Niniejszy kurs przygotowany został z zamiarem’ . osiągnięcia dużo lepszego poziomu znajomości ekono­mii. Może on umożliwić ci lepsze zrozumienie zdarzeń, które mają miejsce w miasteczku akademickim, w którym mieszkasz, i o których możesz przeczytać w gazetach. – Bardzie) niż cokolwiek innego, ekonomia próbuje zape- wnić ci środki umożliwiające rozumienie świata i twojego w nim miejsca.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

TWORZENIE TEORII

Następnie, w trzecim stadium tworzenia teorii, prawdziwość przewidywań jest sprawdzana przy pomocy obserwowalnych faktów. Teoria może nam powiedzieć, że ludzie kupują więcej przy niższych cenach niż przy wyższych cenach, ale kluczowa kwestia polega na tym, czy przewidywanie to wytrzymuje konfrontację z rzeczywis­tością. Czy ludzie rzeczywiście kupują więcej jabłek gdy cena spada? Testy empiryczne wymagają starannej selekcji i statystycznej analizy danych. Testy empiryczne nie mogą stanowić ostatecznego sprawdzianu prawdziwości teorii. Zachowania, które są przedmiotem obserwacji, na przykład zwiększone zakupy jabłek mogą być wywołane czynnikami, które nie są brane pod uwagę w ramach danej teorii. Inaczej mówiąc, ilość zakupionych jabłek może ulec zwiększeniu z tytułu działania innych przyczyn, niż spadek ceny.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

EMPIRYCZNE TESTY

Empiryczne testy mogą służyć jedynie do stwierdzenia braku podstaw do podważenia danej teorii. Jeśli prawdziwość danej teorii jest w sposób powtarzalny potwierdzona w różnych okolicznościach i nie zostaje podważona, jej użyteczność i ogólna przydatność wzrasta. Ekonomiści z dość dużym zaufaniem odnoszą się do twierdzenia, że cena i wielkość zakupów są skorelowane ujemnie ponieważ zostało to wielokrotnie sprawdzone. Choć teoria nie jest kompletnym i realistycznym opisem realnego świata, dobra teoria winna obejmować wystarczająco dużą liczbę danych, by być w stanie symulować rzeczywistość. Innymi słowy winna ona dostarczyć wyjaśnień przebiegu dotych­czasowych zjawisk i pozwolić na w miarę dokładne przewidywanie przyszłości. Gdy pragniesz ocenić wartość nowej teorii, spytaj się : Czy teoria ta wyjaśnia to, co zostało zaobserwowane? Czy stanowi ona lepszą podstawę przewidywań niż inne teorie?

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

MYŚLENIE EKONOMICZNE

Myślenie ekonomiczne dzielone jest często na dwie kategorie – pozytywne i normatyw­ne. Ekonomia pozytywna stanowi tę gałąź badań ekonomicznych, która zajmujć śię światem takim jakim on jest, a nie takim, jakim powinien być. Zajmuje się jedynie konsekwencjami zmian warunków ekonomicznych lub też kierunków polityki ekono­micznej. Ekonomista pozytywny powstrzymuje się od wyrażania sądów wartoś­ciujących gdy przedmiotem jego badań są takie zagadnienia jak przestępczość lub ustawodawstwo dotyczące płac minimalnych. Celem jest przewidzenie wpływu zmian w kodeksie karnym lub stawki płacy minimalnej a nie ocena sprawiedliwości takich zmian. Ekonomia normatywna stanowi zaś tę gałąź badań ekonomicznych, która zajmuje się sądami wartościującymi jakie powinny być ceny, poziomy produkcji, dochody i kierunki polityki gospodarczej rządu.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!