Witam!

witaj na moim blogu poswiconym tamatom z zakresu biznesu! Znajdziesz tutaj wiele przydatnych artykułow o finasach, gieldzie i biznesie.
Zapraszam do sledzenia bloga!

Witam!

witaj na moim blogu poswiconym tamatom z zakresu biznesu! Znajdziesz tutaj wiele przydatnych artykułow o finasach, gieldzie i biznesie.
Zapraszam do sledzenia bloga!

Witam!

witaj na moim blogu poswiconym tamatom z zakresu biznesu! Znajdziesz tutaj wiele przydatnych artykułow o finasach, gieldzie i biznesie.
Zapraszam do sledzenia bloga!

Witam!

witaj na moim blogu poswiconym tamatom z zakresu biznesu! Znajdziesz tutaj wiele przydatnych artykułow o finasach, gieldzie i biznesie.
Zapraszam do sledzenia bloga!

Witam!

witaj na moim blogu poswiconym tamatom z zakresu biznesu! Znajdziesz tutaj wiele przydatnych artykułow o finasach, gieldzie i biznesie.
Zapraszam do sledzenia bloga!

 

NIEODZOWNA CECHA SYSTEMU

Pochodzi ona od warstwy ludzi . którzy ogólnie rzecz biorąc mają interes w oszukiwa­niu, a nawet prześladowaniu ludzi.. ..” Ludzie businessu, mówił Smith; rzadko kiedy działają razem; chyba, że robią to konspirując przeciwko społeczeństwu, to znaczy tak, aby ograniczyć handel z korzyścią dla nich. Od­czuwał on, że konkurencja stanowiąca nieodzowną cechę systemu rynkowego pomoże w zminimalizowaniu skut­ków takich zmów.  Choć możliwe, że nigdy nie używał tego słowa, Smith był głęboko świadom niedoskonałości systemu rynko­wego. Dostrzegał on ryzyko monopolu, który postrzegał jako złą, którego rozwój może odbywać się głównie w związku z działalnością państwa. Przyznawał także, że rynek często wolno dostosowuje się do zmian i może nie wytwarzać odpowiednich ilości pewnych dóbr bez inter­wencji rządu. „Bogactwo narodów” nie próbowało udo­wodnić, że system wolnego rynku jest doskonały. Było ono raczej klasycznym wyrażeniem względnych zalet systemu wolnego rynku w porównaniu z alternatywnymi systemami gospodarowania.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

OPISYWANIE PROCESÓW RYNKOWYCH

Podziwianie wiersza lub sztuki teatralnej może również być przedmiotem rozważań ekonomicznych. Poematy i sztuki teatralne, jak również czas spędzony na przeżywaniu ich treści są również dobrem rzadkim. _Jacob Viner, ekonomista działający w pierwszej połowie bieżącego stulecia określił ekonomię jako coś, czym zajmują się ekonomiści. Dzisiaj ekonomiści studiują coraz bardziej rozległy zakres tematów. Jak zawsze, zajmują się opisywaniem procesów rynkowych, metod prowadzenia handlu oraz wzorców działania przedsiębiorstw ‚ handlowych i przemysłowych. Badają również kwestie ubóstwa i bogactwa, przejawy .dyskryminacji rasowej, płciowej i religijnej, interesują się polityką i biurokracją; przestępczością i prawem karnym jak również ruchami rewolucyjnymi.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

CZYNNIK JEDNOCZĄCY

Istnieje nawet ekonomia interakcji grupowych, gdzie zasady ekonomii znajdują zastosowanie przy rozwiązywaniu problemów życia małżeńskiego i rodzinnego. Tak więc, choć ekonomi­ści pracują stale nad konwencjonalnymi problemami inflacji, bezrobocia oraz między­narodowymi problemami monetarnymi, badają oni również budownictwo miesz­kaniowe dla niepełnosprawnych, albo też opiekę zdrowotną świadczoną młodzieży i ludziom w podeszłym wieku. W taki czy inny sposób współcześni ekonomiści rozważają szeroką gamę zagadnień od struktur komitetów organizacyjnych po systemy prawa karnego, etykę, ordynację wyborczą oraz proces tworzenia prawa. Co stanowi czynnik jednoczący wszystkie te rozbieżne rodzaje zagadnień? Co je łączy i stanowi wyróżnik pracy ekonomisty w stosunku do pracy innych przedstawicieli nauk społecznych?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

STOSOWANE PRZEZ EKONOMISTÓW

Ekonomiści stosują wyraźnie różne podejście do badań zachowań ludzkich. Stosują oni sposób analizy oparty o pewne z góry przyjęte założenia. Na przykład, znaczna część analizy ekonomicznej rozpoczyna się przyjęciem ogólnej propozycji że ludzie wolą (mieć) więcej tych rzeczy, których pragną oraz że dążą do maksymalizacji swojego dobrobytu przez podejmowanie spójnych decyzji co do wyboru przedmiotów, które kupują i sprzedają. Te założenia pozwalają ekonomistom na sformułowanie ”prawa popytu” (mówi ono, że ludzie kupią więcej dowolnego dobra przy niższej cenie niż przy wyższej i vice versa) oraz wielu innych zasad zachowań ludzkich. Jednym z celów  jest opisanie tego szczególnego podejścia w sposób dość dokładny – rozwinięcie go przy pomocy precyzyjnych terminów i ogólnie przyjętych zasad analizy ekonomicznej oraz pokazanie, jak mogą one być wykorzystane do zrozumienia rozmaitych problemów, w tym zanieczyszczeń środowiska,, bezrobocia, przestępczości czy też działalności „koników” przy kasach kin.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

RZECZYWISTOŚĆ EKONOMICZNA

W każdym przypadku analiza ekonomiczna jest użyteczna o tyle, o ile oparta jest o rzetelną teorię, której wartość można ocenić na podstawie faktów zaczerpniętych z rzeczywistości. Rzeczywistość ekonomiczna jest szalenie złożona. Codziennie miliony ludzi angażują się w niezliczone transakcje, przy czym tylko część z nich rozliczana jest w pieniądzu, a wiele z nich zawierana jest na podstawie sprzecznych przesłanek. Aby rozeznać się co do sensu tych wszystkich działań, ekonomiści zwracają się do teorii. Teoria to model budowy świata; jest to próba odnalezienia porządku w pozornie losowych zdarzeniach codziennego życia. Teoria ekonomiczna ma charakter abstrak­cyjny ale nie w sensie braku konkretności jej modeli.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

TEORIE EKONOMICZNE

Przeciwnie, dobre modele tworzone są z dużą precyzją. Teorie ekonomiczne są uproszczonymi modelami wyprowadzonymi przy pomocy procesu abstrahowania ze złożoności rzeczywistego świata. Ekonomista celowo koncentruje się jedynie na kilku najbardziej istotnych charakterystykach danego problemu starając się odkryć prawa, które rządzą za­leżnościami występującymi między nimi. Teoria to zestaw abstrakcji dotyczących rzeczywistości. Teoria ekonomiczna jest uproszczonym wyjaśnieniem tego, jak gos­podarka lub jej fragment funkcjonuje lub funkcjonowałaby w określonych warunkach. Ekonomista musi również dość często przyjmować nieudowodnione założenia, określane mianem założeń /upraszczających na temat fragmentów ‚gospodarki, będących przedmiotem badań.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

FORMUŁOWANIE I WYKORZYSTYWANIE

Na przykład, przy badaniu skutków ceny i dostępnosci na wielkość sprzedaży towarów żywnościowych, ekonomista może założyć, że w danej modelowej społeczności ludzie jedzą wyłącznie banany i pomarańcze. Takie założenie . upraszczające jest dopuszczalne przy konstruowaniu modelu z dwóch przyczyn. Po pierwsze, umożliwia ono łatwiejsze opanowanie problemu. Po drugie, nie zniekształca to zagadnienia będącego przedmiotem badań ani też nie niweczy ono jego przystawałności do rzeczywistego świata.   Teoretyzowanie ekonomiczne tak jak pokazane zostanie w kolejnych rozdziałach, w dużej mierze ma charakter dedukcyjny, to znaczy że analiza przebiega od bardzo ‚ ogólnych propozycji (na przykład że „ludzie wolą mieć więcej czegoś mz mniej”) do dużo bardziej precyzyjnych stwierdzeń lub predykcji (na przykład „wielkość zakupów danej rzeczy wzrośnie gdy cena spadnie”) .

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

SPECJALNE GRUPY

Specjalne grupy interesu w Wa­szyngtonie często zatrudniają ekonomistów, by for­mułowali oni możliwie najsilniejsze argumenty za lub przeciw proponowanym przepisom ustawowym. Na przykład przedsiębiorstwa wytwarzające napoje bezalko- ‚ holowe mogą zatrudnić ekonomistów w celu przygoto­wania argumentów, których można by użyć dla obalenia propzycji wprowadzenia podatków od każdej butelki lub . puszki napoju sprzedawanej w kraju.Ekonomiści pracujący na uczelniach są przypuszczal­nie najbardziej znanymi ekonomistami w kraju ponieważ zajmują się nauczaniem tej dziedziny wiedzy na poziomie I i II stopnia studiów.Wykonują oni również prace konsultantów na rzecz administracji i przedsiębiorstw oraz wykonują prace; w dziedzinie badań podstawowych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn